Nyní UV záření je odpovědné za proces zhnědnutí kůže. Dopadá-li světlo na naše tělo, přijímá kůže paprsky UV-A a UV-B, které podle vlnové délky pronikají do různé hloubky. Krátkovlnné světlo UV-B způsobí v horní oblasti (pokožka/epidermis) fotochemické reakce, dlouhovlnné záření UV-A působí naopak v hlubších vrstvách (škára/dermis). UV-B světlo stimuluje melanocyty k ochraně před V-zářením ke zvýšení produkce melaninu než normálně.

Melanin vzniká oxidací aminokyseliny tyrozinu v melanozómech pigmentových buněk. Přes delší nervové podněty (dendrity) rozdělují melanocyty zrnka pigmentu (melanozómy) zbylým buňkám (keratinocyty) epidermis, které se ve tvaru ochranného krytu ukládají nad buněčná jádra. Tento proces se označuje jako melanogeneze.

Teprve souhrou záření UV-B a UV-A – tvorba pigmentu a tmavnutí pigmentu se dociluje dlouhodobě přetrvávající krásné kosmetické zhnědnutí bez spálení kůže.


Záření UV způsobuje různé fotochemické reakce. Při nepřímé (zpožděné) pigmentaci způsobuje záření UV-B mezi 280 a 315 nm aktivaci melanocytu, ve spojení s tyrozinem tvorbu pigmentu melaninu. Nově vytvofiený a nejprve ještě slabě zbarvený melanin se transportuje přes kanály a do povrchu kůže. Pro tento proces je dostatečné dávkování UV-B pod prahem zrudnutí kůže (sluneční úpal). Kromě nutnosti v procesu hnědnutí je záření UV-B odpovědné za tvorbu takzvaných světelných mozolů, ztluštění rohové pokožky, které kromě vlastního ztmavnutí kůže působí jako ochrana proti UV záření.

Přímá pigmentace (okamžité zhnědnutí) nastupuje bezprostředně po působení světla bez slunečního úpalu. Je vyvoláno zářením UV-A (až do 400 nm) a zůstává zachováno až 24 hodin. Přímá pigmentace vzniká oxidací a pozdějším ztmavnutím slabě zbarveného předstupně melaninu. Teprve souhrou záření UV-B a UV-A – tvorba pigmentu a tmavnutí pigmentu se dociluje dlouhodobě přetrvávající krásné kosmetické zhnědnutí bez spálení kůže.

SOUHRN FUNKCÍ ZÁŘENÍ UV-B:

Záření UV-B (280-315 nm) je odpovědné za aktivaci melanocytů pro tvorbu melaninu (nepřímá pigmentace) a při předávkování za zrudnutí kůže (erytrém).

SOUHRN FUNKCÍ ZÁŘENÍ UV-A:

Záření UV-A (315-400 nm) je odpovědné za přímou pigmentaci (okamžité zhnědnutí).